timesharing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

timesharing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm timesharing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của timesharing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • timesharing

  * kinh tế

  cộng hưởng thời gian

  phân hưởng thời gian

  quyền sở hữu chia thời gian hưởng dụng

  sự chia phiên giữ

  sự chia thời gian

  sự chia thời gian sở hữu