ticker symbol nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ticker symbol nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ticker symbol giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ticker symbol.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ticker symbol

    * kinh tế

    ký hiệu băng hình (băng điện báo)

    ký hiệu trên máy điện báo