ticker office nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ticker office nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ticker office giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ticker office.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ticker office

    * kinh tế

    phòng bán vé