then what? nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

then what? nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm then what? giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của then what?.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • then what?

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    thì sao?