terminate vending nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

terminate vending nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm terminate vending giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của terminate vending.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • terminate vending

    * kinh tế

    sự chất hàng công ten nơ trong khu bốc dỡ