tenure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tenure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tenure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tenure.

Từ điển Anh Việt

 • tenure

  /'tenjuə/

  * danh từ

  đất cho làm rẽ, đất phát canh

  sự chiếm hữu, sự hưởng dụng; thời gian chiếm hữu, thời gian hưởng dụng, nhiệm kỳ

  during his short tenure of office: trong thời gian ngắn ngủi ông ta giữ nhiệm vụ

  feudal tenure

  thái ấp

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • tenure

  * kinh tế

  nhiệm kỳ

  nhiệm kỳ thời gian được thuê mướn (nhà đất ...)

  sự chiếm hữu

  sự đương nhiệm

  sự hưởng dụng

  sự tại chức

  thời gian chiếm hữu

  thời gian được thuê mướn (nhà, đất...)

  thời gian hưởng (một chức vụ)

  thời gian hưởng một chức vụ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • tenure

  the term during which some position is held

  Synonyms: term of office, incumbency

  the right to hold property; part of an ancient hierarchical system of holding lands

  Synonyms: land tenure

  give life-time employment to

  She was tenured after she published her book