symbolize nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

symbolize nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm symbolize giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của symbolize.

Từ điển Anh Việt

 • symbolize

  /'simbəlaiz/ (symbolise) /'simbəlaiz/

  * ngoại động từ

  tượng trưng hoá

  diễn đạt bằng tượng trưng

  sự coi (một truyện ngắn...) như chỉ có tính chất tượng trưng

  đưa chủ nghĩa tượng trưng vào

 • symbolize

  (logic học) ký hiệu hoá

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • symbolize

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  ký hiệu hóa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • symbolize

  represent or identify by using a symbol; use symbols

  The poet symbolizes love in this poem

  These painters believed that artists should symbolize

  Synonyms: symbolise

  Similar:

  typify: express indirectly by an image, form, or model; be a symbol

  What does the Statue of Liberty symbolize?

  Synonyms: symbolise, stand for, represent