symbolise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

symbolise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm symbolise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của symbolise.

Từ điển Anh Việt

 • symbolise

  /'simbəlaiz/ (symbolise) /'simbəlaiz/

  * ngoại động từ

  tượng trưng hoá

  diễn đạt bằng tượng trưng

  sự coi (một truyện ngắn...) như chỉ có tính chất tượng trưng

  đưa chủ nghĩa tượng trưng vào

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • symbolise

  Similar:

  symbolize: represent or identify by using a symbol; use symbols

  The poet symbolizes love in this poem

  These painters believed that artists should symbolize

  typify: express indirectly by an image, form, or model; be a symbol

  What does the Statue of Liberty symbolize?

  Synonyms: symbolize, stand for, represent