switch, limited nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

switch, limited nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm switch, limited giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của switch, limited.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • switch, limited

    * kỹ thuật

    cống tắc giới hạn