switch, limit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

switch, limit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm switch, limit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của switch, limit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • switch, limit

    * kỹ thuật

    công tắc giới hạn