swap dealing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swap dealing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swap dealing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swap dealing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • swap dealing

    * kinh tế

    giao dịch mua để bán, bán để mua hàng hóa kỳ hạn

    giao dịch trao đổi hàng hóa kỳ hạn