suicide squeeze play nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

suicide squeeze play nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm suicide squeeze play giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của suicide squeeze play.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • suicide squeeze play

    the runner on third base starts home as the pitcher delivers the ball

    Synonyms: suicide squeeze

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).