suicide pact nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

suicide pact nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm suicide pact giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của suicide pact.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • suicide pact

    an agreement by two or more people to commit suicide together at a given place and time

    the two lovers killed themselves in a suicide pact

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).