sucking louse nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sucking louse nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sucking louse giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sucking louse.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sucking louse

    Similar:

    louse: wingless usually flattened bloodsucking insect parasitic on warm-blooded animals

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).