sucking pig nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sucking pig nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sucking pig giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sucking pig.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sucking pig

    an unweaned piglet

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).