sucking fish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sucking fish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sucking fish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sucking fish.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sucking fish

    Similar:

    remora: marine fishes with a flattened elongated body and a sucking disk on the head for attaching to large fish or moving objects

    Synonyms: suckerfish

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).