subway token nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

subway token nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm subway token giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của subway token.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • subway token

    a token that is used to pay for entry to the subway system

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).