subway fare nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

subway fare nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm subway fare giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của subway fare.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • subway fare

    the fare charged for riding a subway train

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).