subway station nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

subway station nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm subway station giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của subway station.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • subway station

    a terminal where subways load and unload passengers

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).