subminiature circuit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

subminiature circuit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm subminiature circuit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của subminiature circuit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • subminiature circuit

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    mạch cực nhỏ