subminiature camera nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

subminiature camera nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm subminiature camera giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của subminiature camera.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • subminiature camera

    * kỹ thuật

    máy ảnh cỡ rất nhỏ