sturdy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sturdy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sturdy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sturdy.

Từ điển Anh Việt

 • sturdy

  /'stə:di/

  * tính từ

  khoẻ mạnh, cứng cáp, cường tráng

  sturdy child: đứa bé cứng cáp

  mãnh liệt, mạnh mẽ, kiên quyết

  sturdy resistance: sự chống cự mãnh liệt

  a sturdy policy: chính sách kiên quyết

  * danh từ

  bệnh chóng mặt (của cừu) (do sán vào óc)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sturdy

  substantially made or constructed

  sturdy steel shelves

  sturdy canvas

  a tough all-weather fabric

  some plastics are as tough as metal

  Synonyms: tough

  Similar:

  hardy: having rugged physical strength; inured to fatigue or hardships

  hardy explorers of northern Canada

  proud of her tall stalwart son

  stout seamen

  sturdy young athletes

  Synonyms: stalwart, stout

  uncompromising: not making concessions

  took an uncompromising stance in the peace talks

  uncompromising honesty

  Synonyms: inflexible

  Antonyms: compromising