stressed skin construction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stressed skin construction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stressed skin construction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stressed skin construction.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stressed skin construction

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    kết cấu có vỏ chịu lực

    xây dựng bề mặt được ứng suất