stressed due to bending nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stressed due to bending nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stressed due to bending giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stressed due to bending.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stressed due to bending

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    trạng thái căng do uốn