stressed-skin roof deck nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stressed-skin roof deck nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stressed-skin roof deck giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stressed-skin roof deck.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stressed-skin roof deck

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    mái trắc địa