strata title nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strata title nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strata title giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strata title.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • strata title

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bằng khoán đất