stratal water nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stratal water nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stratal water giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stratal water.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stratal water

    * kỹ thuật

    nước vỉa