strand brake nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strand brake nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strand brake giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strand brake.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • strand brake

    * kỹ thuật

    dây thắng