stereoscopic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stereoscopic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stereoscopic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stereoscopic.

Từ điển Anh Việt

 • stereoscopic

  /,stiəriəs'kɔpik/ (stereoscopical) /,stiəriəs'kɔpikəl/

  * tính từ

  nhìn nổi; lập thể

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • stereoscopic

  * kỹ thuật

  lập thể

  nhìn nổi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • stereoscopic

  of or relating to a stereoscope

  stereoscopic lenses

  of or relating to stereoscopy

  stereoscopic vision