steel, open hearth nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steel, open hearth nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steel, open hearth giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steel, open hearth.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • steel, open hearth

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    thép lò mở