steel, open hearth acid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steel, open hearth acid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steel, open hearth acid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steel, open hearth acid.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • steel, open hearth acid

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    thép axit lò mở