steel, electric furnace nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steel, electric furnace nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steel, electric furnace giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steel, electric furnace.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • steel, electric furnace

    * kỹ thuật

    thép lò điện