steel, bessemer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steel, bessemer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steel, bessemer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steel, bessemer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • steel, bessemer

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    Thép Bessemer