sponge up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sponge up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sponge up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sponge up.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sponge up

    absorb as if with a sponge

    sponge up the spilled milk on the counter

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).