sponge on nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sponge on nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sponge on giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sponge on.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sponge on

    apply with a sponge

    The painter sponged on his washes

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).