snuggle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

snuggle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm snuggle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của snuggle.

Từ điển Anh Việt

 • snuggle

  /'snʌgl/

  * nội động từ

  xê gần, dịch gần, xích gần; rúc vào

  to snuggle up to someone: xích gần lại ai

  * ngoại động từ

  kéo (ai) lại gần; ôm ấp

  she snuggled the child close to her: chị ta ôm em bé vào lòng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • snuggle

  Similar:

  cuddle: a close and affectionate (and often prolonged) embrace

  Synonyms: nestle

  cuddle: move or arrange oneself in a comfortable and cozy position

  We cuddled against each other to keep warm

  The children snuggled into their sleeping bags

  Synonyms: nestle, nest, nuzzle, draw close

  nestle: position comfortably

  The baby nestled her head in her mother's elbow