skulk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

skulk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm skulk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của skulk.

Từ điển Anh Việt

 • skulk

  /skʌlk/

  * nội động từ

  trốn tránh, lẩn lút

  trốn việc, lỉnh

  * danh từ

  người trốn việc, người hay lỉnh (((cũng) skulker)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • skulk

  move stealthily

  The lonely man skulks down the main street all day

  Similar:

  lurk: lie in wait, lie in ambush, behave in a sneaky and secretive manner

  malinger: avoid responsibilities and duties, e.g., by pretending to be ill