short-circuit ratio (scr) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

short-circuit ratio (scr) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm short-circuit ratio (scr) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của short-circuit ratio (scr).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • short-circuit ratio (scr)

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    tỷ số ngắn mạch