shamefaced nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shamefaced nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shamefaced giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shamefaced.

Từ điển Anh Việt

 • shamefaced

  /'ʃeim,feist/

  * tính từ

  thẹn, thẹn thùng, bẽn lẽn, xấu hổ

  (thơ ca) khiêm tốn, kín đáo

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • shamefaced

  extremely modest or shy

  cheerfully bearing reproaches but shamefaced at praise"- H.O.Taylor

  showing a sense of shame

  Synonyms: sheepish

  Similar:

  guilty: showing a sense of guilt

  a guilty look

  the hangdog and shamefaced air of the retreating enemy"- Eric Linklater

  Synonyms: hangdog, shamed