shaman nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shaman nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shaman giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shaman.

Từ điển Anh Việt

  • shaman

    * danh từ

    pháp sư

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • shaman

    in societies practicing shamanism: one acting as a medium between the visible and spirit worlds; practices sorcery for healing or divination

    Synonyms: priest-doctor