shamanic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shamanic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shamanic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shamanic.

Từ điển Anh Việt

  • shamanic

    * tính từ

    thuộc shaman