shamanist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shamanist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shamanist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shamanist.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • shamanist

    of or relating to shamanism

    Synonyms: shamanistic

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).