self-interest nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

self-interest nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm self-interest giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của self-interest.

Từ điển Anh Việt

  • self-interest

    /'self'intristid/

    * danh từ

    tư lợi, quyền lợi bản thân

Từ điển Anh Anh - Wordnet