altruism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

altruism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm altruism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của altruism.

Từ điển Anh Việt

 • altruism

  /'æltruizm/

  * danh từ

  chủ nghĩa vị tha

  lòng vị tha, hành động vị tha

 • Altruism

  (Econ) Lòng vị tha.

  + Sự quan tâm tới phúc lợi của người khác.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • altruism

  the quality of unselfish concern for the welfare of others

  Synonyms: selflessness

  Antonyms: egoism