self-centered nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

self-centered nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm self-centered giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của self-centered.

Từ điển Anh Việt

  • self-centered

    tự cho mình là trung tâm

Từ điển Anh Anh - Wordnet