egocentric nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

egocentric nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm egocentric giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của egocentric.

Từ điển Anh Việt

  • egocentric

    /,egou'sentrik/

    * tính từ

    cho mình là trọng tâm

    vị trí, ích kỷ

Từ điển Anh Anh - Wordnet