second-class mail nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

second-class mail nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm second-class mail giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của second-class mail.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • second-class mail

    * kinh tế

    bưu kiện ấn loát phẩm

    bưu kiện loại hai