second-class hotel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

second-class hotel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm second-class hotel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của second-class hotel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • second-class hotel

    * kinh tế

    khách sạn cấp hai

    khách sạn hạng/loại hai