scapular notch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scapular notch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scapular notch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scapular notch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • scapular notch

    * kỹ thuật

    y học:

    khuyết xương bả vai