scapular line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scapular line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scapular line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scapular line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • scapular line

    * kỹ thuật

    y học:

    đường vai